Close-Knit Team ry

Säännöt

14.2.2021
25.2.2021

1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE
Close-Knit Team ry, sen kotipaikka on Laukaa ja toimialueena Keski-Suomi.

2. YHDISTYKSEN TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenten liikunnallisuuden ja laaja-alaisen tavoitteellisen koiraharrastuksen tukeminen.
Yhdistys tarjoaa koirien kanssa tapahtuvaa innostavaa kuntoliikuntaa kaikenikäisille ja herättää jäsenissä urheiluhenkeä sekä kannustaa jäseniä Suomen Valjakkourheilijoiden liiton alaisiin tapahtumiin ja kisoihin.
Yhdistyksen tarkoituksena on myös taata mahdollisuus tavoitteelliseen palveluskoiraharrastukseen sekä yhteiskuntavastuulliseen pelastuskoiratoimintaan.
Yhdistyksen arvot ovat tiivis ja välitön yhteishenki, yhdessä menestyminen, tavoitteellisuus sekä kokonaisvaltaisen terveyden tukeminen.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä harjoittelumahdollisuuksia.
Yhdistys pyrkii järjestämään opetus-, valmennus- ja neuvontatilaisuuksia palveluskoiraharrastusten, pelastuskoiratoiminnan sekä jäsenten liikunnan, urheilun ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osa-alueilta.
Yhdistyksen on määrä järjestää myös kilpailuja sekä kokeita.
Yhdistys pyrkii toimimaan yhteistyössä palvelus- ja pelastuskoiratoimintaa organisoivien liittojen kanssa sekä Suomen valjakkourheilijoiden liiton, Suomen Kennelliiton ja Keski-Suomen kennelpiirin sekä kuntien ja kaupunkien kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
-toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan.
-omistaa tai vuokrata toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
-ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
-harjoittaa liiketoimintaa, joka välittömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena
-myydä virvokkeita, elintarvikkeita tai yhteistyökumppaneiden tuotteita
-järjestää maksullisia kilpailuja, kokeita, näytöksiä, kursseja ja muita tapahtumia

3. JÄSENEN VELVOLLISUUDESTA SUORITTAA YHDISTYKSELLE JÄSENMAKSUJA JA MUITA MAKSUJA
Jäseneltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous.
Jäsenmaksukausi on toukokuun ensimmäisestä päivästä seuraavan vuoden huhtikuun viimeiseen päivään.
Ajalla 1.tammikuuta - 30.huhtikuuta yhdistyksen jäseneksi liittyvä maksaa liittymismaksun ja ensimmäisen vuoden jäsenmaksun kuluvan maksukauden suuruisena, mikäli vuosikokousta ei ole pidetty ennen hänen jäseneksi liittymistä; jäsenmaksu on tällöin voimassa seuraavan vuoden huhtikuun viimeiseen päivään saakka.
Alle 15-vuotiaat saavat osallistua yhdistyksen liikuntatoimintaan maksutta yhdistyksen varsinaisena jäsenenä olevan huoltajan seurassa.

Liittymismaksua ei tarvitse maksaa uudelleen, mikäli yhdistyksestä eronnut jäsen liittyy uudelleen yhdistykseen kahden (2) vuoden kuluessa eroamisesta.

4. JÄSENEN MUUT VELVOLLISUUDET
Jäsenhakemus toimitetaan hallitukselle kirjallisesti ja hakijalla tulee olla vähintään yksi yhdistyksessä jäsenenä oleva suosittelija.
Hallitus käsittelee saapuneen jäsenhakemuksen 30:n vuorokauden kuluessa sen vastaanottamisesta.
Hallituksella on oikeus perustellusta syystä olla hyväksymättä jäsenhakemusta.
Syyksi voidaan katsoa jäsenyyttä hakevan tiedossa oleva häiriökäyttäytyminen, mahdollinen haitan aiheuttaminen toiminnalle tai sopimattomuus yhdistyksen arvojen mukaiseen toimintaan tai alaikäisyys. Jäsenhakemukset käsitellään yhdenvertaisesti.

Jäsenyyden edellytykset
Yhdistyksen jäseneksi pyrkivän odotetaan sitoutuvan yhdistyksen arvoihin ja olevan toimissaan tavoitteellinen.

Yhdistyksen liikunta- ja urheilutoiminta on avointa kaikenikäisille ja -tasoisille jäsenille.
Alaikäinen voi osallistua liikunta- ja urheilutoimintaan itsenäisesti, mutta tarvitsee yhdistykseen liittyäkseen ja toimintaan osallistuakseen huoltajan suostumuksen.

Palveluskoira- ja pelastuskoiratoiminnasta kiinnostuneella jäsenellä tulee olla perustason tietotaitoa ja hänen tulee kyetä ohjaamaan ja hallitsemaan oma koiransa sujuvasti, jotta jäsenyyttä hakeva henkilö/jäsen voi hyötyä toiminnasta eikä hänen kokemattomuutensa aiheuta haittaa tai vaaratilanteita.
Palvelus- ja pelastuskoiratoiminnan aloittaminen yhdistyksessä edellyttää täysi-ikäisyyttä sekä olemassa olevaa tietotaitoa.

Jokaisella jäsenellä on täysi vastuu itsestään, omistamastaan koirasta ja koiran aiheuttamasta vahingosta, yhdistys ei vakuuta jäseniä eikä jäsenten koiria.

Jäsenen ero ja erottaminen
Jäsenen eron myöntää ja erottamisen toimeenpanee yhdistyksen hallitus.
Jäsenmaksuvelvoite lakkaa, kun jäsen ilmoittaa kirjallisesti eroavansa yhdistyksestä.

Jäsenmaksun maksamatta jättäminen ei suoraan erota jäsentä yhdistyksestä eikä katkaise jäsenmaksun maksuvelvoitetta; mikäli jäsen on jättänyt maksamatta jäsenmaksun alkaneelta jäsenmaksukaudelta ja osallistunut tästä huolimatta yhdistyksen järjestämään toimintaan, tulee hänen maksaa jäsenmaksu siitä huolimatta, että hän ilmoittaa haluavansa erota yhdistyksestä.

Jäsen, joka jättää maksamatta jäsenmaksun ja maksun erääntymisestä on kulunut 30 vuorokautta voidaan erottaa, mikäli jäsen ei ole sopinut jäsenmaksulle lisää maksuaikaa.

Liittymismaksua ei tarvitse maksaa uudelleen, mikäli yhdistyksestä eronnut jäsen liittyy uudelleen yhdistykseen kahden (2) vuoden kuluessa eroamisesta.
Mikäli erotettu jäsen voidaan hyväksyä yhdistyksen jäseneksi uudelleen, tulee hänen aina maksaa liittymismaksu.

Jäsen, joka aiheuttaa vahinkoa yhdistykselle tai toimii muutoin tiivistä yhteishenkeä tai toisen jäsenen kehitystä haitaten voidaan erottaa yhdistyksestä.
Jäsenellä, jota erottaminen koskee, on oikeus esittää hallitukselle kirjallisesti oma selvitys tilanteesta ja pyytää hallitusta arvioimaan erottamispäätös hänen esittämä selvitys huomioiden.
Jäsenen tulee toimittaa kirjallinen selvitys hallitukselle viiden (5) vuorokauden kuluessa siitä,
kun hallitus on lähettänyt ilmoituksen erokäsittelyn vireillepanosta.

Yhdistykselle maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta, vaikka jäsen eroaa tai erotetaan jo maksetun jäsenmaksukauden aikana.

5. YHDISTYKSEN VELVOLLISUUS JÄSENEKSI HAKEVAA KOHTAAN
Yhdistyksen laadukkaan toiminnan ylläpito ja kehittäminen perustuvat täysin vapaaehtoistoimintaan. Mikäli yhdistyksen toiminnan ylläpidon resurssit eivät riitä jäsenmäärän kasvattamiseen siten, että uusille jäsenille voidaan taata mahdollisuus yhdenvertaiseen harjoitteluun ja harjoituspaikkoihin, tiedotetaan jäseneksi hakevaa toiminnan rajallisista mahdollisuuksista ennen jäseneksi hyväksymistä.

6. YHDISTYKSEN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA YHDISTYKSEN TILINTARKASTAJIEN SEKÄ TOIMINNANTARKASTAJIEN LUKUMÄÄRÄ TAI VÄHIMMÄIS- JA ENIMMÄISMÄÄRÄ SEKÄ TOIMIKAUSI JA VALINTA
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 2-4 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä.
Puheenjohtajan toimikausi on yhden vuoden ja varsinaisten sekä varajäsenten kaksi vuotta.
Yhdistyksellä tulee olla nimettynä vähintään yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja.
Yhdistyksen hallituksen ja tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja varatilintarkastajan/varatoiminnantarkastajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus voi valita yhdistyksen rahastonhoitajan keskuudestaan tai ulkopuoleltaan.

7. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous sähköpostitse koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsu on julkaistava myös yhdistyksen kotisivuilla tai muulla yhdistyksen jäsenten käytössä olevalla viestintäkanavalla.

Yhdistyksen kokouksissa käsitellään ne asiat, jotka on kokouskutsussa mainittu.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Kokouksiin voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden avulla.
Kokoukseen osallistumis- ja äänioikeus on vain jäsenmaksun suorittaneella jäsenellä; yli 3 vuorokautta jäsenmaksunsa maksamisen laiminlyönyt ei saa käyttää äänioikeuttaan.
Mikäli yli 3 vuorokautta jäsenmaksunsa laiminlyönyt todistettavasti maksaa jäsenmaksunsa ennen vuosikokouksen päivämäärää, on hänellä kuitenkin äänioikeus kokouksessa.
Kokouksissa noudatetaan enemmistöperiaatetta ja äänten mennessä tasan yhdistyksen puheenjohtajan ääni ratkaisee. Henkilövaaleissa tasatulos ratkaistaan arvalla.

Vuosikokous
Yhdistyksen on pidettävä joka vuosi yksi (1) sääntömääräinen kokous.
Vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua.
Toiminnantarkastaja/t tai tilintarkastaja voidaan valita myös yhdistyksen ulkopuolelta.
Voidakseen käyttää kokouksessa äänioikeutta, jäsenen on ilmoitettava osallistumisestaan kokoukseen etukäteen viimeistään kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kaudelle.
8. Päätetään hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajille/tilintarkastajille maksettavista palkkioista
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
12. Kokouksen päättäminen

Ylimääräinen kokous
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenen prosenttia (10%) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti vaatii,
jolloin kokous on pidettävä neljänkymmenen (40) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Hallituksen kokous
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta,
kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Kokous voidaan käydä puhelinkokouksena, sähköpostitse tai muutoin teknistä apuvälinettä käyttäen, mikäli kaikki hallituksen jäsenet siihen suostuvat.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa.
Kaikkien kokoukseen osallistuvien hallituksen jäsenten tulee vahvistaa oma näkemyksensä päätettävistä asioista, erimielisyydet kirjataan pöytäkirjaan.

8. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai muun hallituksen jäsenen kanssa.

9. YHDISTYKSEN TILIKAUSI
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajalle/tilintarkastajalle viimeistään yksi (1) kuukausi ennen yhdistyksen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan/tilintarkastajan on annettava kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kokousta.

10. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään liikuntaseuran tai pelastuskoiratoiminnan hyväksi purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat edellä mainitulla tavalla.